top of page
Flowers in Glass Jar

Privacy statement

Privacy verklaring

Netherlands Society for Evolutionary Biology (NLSEB) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

NLSEB verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt bij lidmaatschapsregistratie. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn voor- en achternaam, telefoonnummer, E-mailadres, werkgever, en vakgebied waarin u werkzaam bent

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@nlseb.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

NLSEB verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: om u te informeren over activiteiten van onze vereniging en eventuele wijzigingen in bestuur en statuten, alsmede om u te kunnen bellen of e-mailen in verband met de activiteiten van de vereniging.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

NLSEB bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens:

– Uw personalia zoals opgegeven bij lidmaatschap worden bewaard zolang u lid bent.

– Uw gegevens zoals opgegeven voor de NLSEB meeting worden tot 6 maanden na de meeting bewaard in verband met de financiele afrekening en verantwoording naar subsidiegevers.

NLSEB verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting van bijvoorbeeld subsidiegevers.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

NLSEB gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door NLSEB en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@nlseb.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

NLSEB wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

NLSEB neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@nlseb.nl.

 

 

bottom of page